ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทัยยินดีต้อรับ เปิดบริการวันอาทิตย์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. โทร.035711678

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศศูนย์ กศน.อำเภออุทัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

         ตามประกาศ ศูนย์ กศน.อำเภออุทัย เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน กศน.อำเภออุทัย ลงวันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๕ รายนั้น
      ผลปรากฎว่ามีผู้เสนอราคาที่ดีสุด ดังนี้
      ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสซิสคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส   ราคาที่เสนอ ๑๐๘,๗๑๒.๐๐ บาท
                 ประกาศ ณ วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัยเรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน กศน.อำเภออุทัย                  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน กศน.อำเภออุทัย  ตามรายการดังนี้  คอมพิวเตอร์สำนักงาน  โปรเจกเตอร์  เครื่องพิมพ์ข้อมูล
                  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์่ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  23  เมษายน  2556 ถึงวันที่ 7  พฤษภาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุ กศน.อำเภออุทัย  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  8  พฤษภาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กศน.อำเภออุทัย ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.library3123.blogspot.com  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3571-1333 ในวันและเวลาราชการ
                 ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  2556

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน


กศน. อำเภออุทัย ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กศน. อำเภออุทัย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ กศน. อำเภออุทัย ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๑-๑๓๓๓ ในวันและเวลาราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันที่ 25 เมษายน 2554 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทำผ้าเช็ดหน้าบาติก กลุ่มเป้าหมายเด็กมูลนิธิสร้างสรรเด็ก จัดที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่วันที่ 21 เมษายน 2554 ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทัย กศน.อำเภออุทัย ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ที่วัดดอนพุทรา ตำบลสามบัณฑิต กิจกรรมบริการหนังสือ การตัดพวงมโหตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่วันที่ 8 เมษายน 2554 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับกศน.ตำบลบ้านหีบ กิจกรรมบริการหนังสือ นิทานหน้าเดียว ดอกทานตะวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน สถานที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลชุมชนตำบลบ้านหีบ